800 207 207

Servis 24          Česká spořitelna, a.s.
Vaše dotazy k Penzijnímu připojištění

Co znamená, že došlo k transformaci Penzijního fondu České spořitelny, a.s. na Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s.?

Podstatou transformace podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, bylo vytvoření transformovaného fondu, do kterého byl převeden veškerý majetek účastníků původního penzijního připojištění se státním příspěvkem. Současně došlo k oddělení jejich majetku od majetku penzijní společnosti, která transformovaný fond spravuje. Tím byla dále posílena bezpečnost vkladů klientů.

Co znamená, že transformací došlo ke zvýšení ochrany majetku účastníků?

Došlo k oddělení majetku účastníků od majetku penzijní společnosti. Penzijní společnosti mohou hospodařit pouze s majetkem, který jim určuje zákon.  Došlo k omezení nákladů a penzijní společnost také nebude moci v případě finančních potíží použít prostředky klientů k úhradě vlastních závazků. Pokud by taková situace nastala, Česká národní banka rozhodne o převodu veškerých prostředků klientů do jiné penzijní společnosti.

Transformace fondu znamená, že Penzijní fond České spořitelny zanikl?

Penzijní fond České spořitelny se k 1. lednu 2013 přeměnil na Česká spořitelna - penzijní společnost. Nově vzniklá penzijní společnost bude v transformovaném fondu nadále provozovat penzijní připojištění pro stávající klienty tak, jak dosud činil penzijní fond (a navíc spravuje tzv. účastnické fondy, do kterých mohou vstupovat noví klienti, kteří mají zájem o doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem).

Co je to transformovaný fond?

Je to vlastně původní penzijní fond, do nějž byly 1. ledna 2013 převedeny všechny smlouvy penzijního připojištění. Transformovaný fond zachovává všechny nároky klientů, účastníci v něm mohou dále spořit podle původních podmínek a nově jsou veškeré jejich naspořené prostředky odděleny od majetku penzijní společnosti, která transformovaný fond spravuje.

Musím kvůli transformaci fondu něco na své smlouvě měnit?

Nemusíte. Transformace penzijního fondu nijak nezměnila vaši smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem, neovlivnila vaše nároky na dávky z penzijního připojištění ani podmínky pro jejich výplatu.  Pokud však chcete svou smlouvu sami změnit, můžete to udělat.

Mohu si ještě založit penzijní připojištění s původními podmínkami?

Ne, sjednávání penzijního připojištění za původních podmínek bylo ukončeno 30. listopadu 2012. Od 1. ledna 2013 si můžete sjednat doplňkové penzijní spoření v tzv. účastnických fondech, které je státem rovněž podporováno státními příspěvky a možností daňových výhod. Navíc můžete ovlivnit, jakého zhodnocení vaše prostředky dosáhnou.

To musím navždy zůstat v současné penzijní společnosti?

Ano, pokud si chcete zachovat výhody původního penzijního připojištění. Můžete si nadále měnit výši příspěvku, sjednávat či rušit příspěvky zaměstnavatele apod., ale přechod se sjednaným penzijním připojištěním k jinému fondu byl možný jen do února 2012.  Pokud chcete přejít k jiné penzijní společnosti, musíte svoje naspořené prostředky převést z penzijního připojištění (tedy z transformovaného fondu) do doplňkového penzijního spoření, tedy do některého z nových účastnických fondů, které vaše penzijní společnost vytvořila. Z účastnického fondu můžete případně přejít do účastnického fondu jiné penzijní společnosti. Z doplňkového penzijního spoření (účastnického fondu) však již není možné přestoupit zpět do penzijního připojištění (transformovaného fondu).

Je možné penzijní připojištění zrušit?

Ano, můžete ho ukončit nejdříve po 12 měsících spoření. Při předčasném ukončení zaniká nárok na státní příspěvky a na výnosy ze státních příspěvků, a předčasné ukončení smlouvy do 5 let od zahájení spoření u nás je zpoplatněno dle Sazebníku.

Mám penzijní připojištění do 50 let věku. Platí mi to i po transformaci?

Ano, na tom se nic nemění, podmínky pro výplatu dávek podle jednotlivých penzijních plánů zůstávají v platnosti. Transformace penzijního fondu nijak nezměnila vaši smlouvu ani nároky z ní plynoucí.

Můžu ještě na svém penzijním připojištění provést nějaké změny? A jak?

Ano, nadále můžete provádět stejné změny jako před transformací: změnit výši svého příspěvku, frekvenci či způsob jeho placení, sjednat, změnit nebo zrušit placení příspěvků jinou osobou či vaším zaměstnavatelem, sjednat či zrušit výsluhovou anebo invalidní penzi, změnit poměr příspěvku na výsluhovou penzi a sjednat službu Maximum. Také můžete požádat o přerušení či odklad placení příspěvků, penzijní připojištění přerušit či určit anebo změnit oprávněnou osobu (té by v případě úmrtí účastníka byly jeho úspory vyplaceny). Změny můžete provést na všech pobočkách České spořitelny a v síti externích poradců, do které patří i Partner České spořitelny a Kooperativa pojišťovna.

Co mám dělat, když si dočasně nemohu dovolit dál spořit (například kvůli nezaměstnanosti)?

Přerušení placení příspěvků:
Stanovíte dobu, po kterou nebudete příspěvky platit. Za tuto dobu vám nenáleží státní příspěvky a nezapočítává se do pojištěné doby. Doba, na kterou můžete placení přerušit, se může lišit podle penzijního plánu, který máte sjednán.
Odklad placení příspěvků:
Stanovíte dobu, po kterou nebudete platit příspěvky, s tím, že je poté jednorázově doplatíte. Za tuto dobu vám nenáleží státní příspěvky, ale započítá se do pojištěné doby. Podmínky odkladu se mohou lišit podle penzijního plánu, který máte sjednán.
Vždy platí, že jak o změnu příspěvků, tak o přerušení či odklad placení je třeba písemně požádat. Pokud tak neučiníte a příspěvky nebudete platit, může dojít k ukončení smlouvy.

Jak požádat o přerušení placení?

O přerušení placení příspěvků na penzijní připojištění lze požádat na všech pobočkách České spořitelny a v síti externích poradců, do které patří i Partner České spořitelny a Kooperativa pojišťovna.

Jak požádat o odklad placení?

O odklad placení příspěvků na penzijní připojištění lze požádat na všech pobočkách České spořitelny a v síti externích poradců, do které patří i Partner České spořitelny a Kooperativa pojišťovna.

Jak změnit výši příspěvku?

Změnu výše příspěvku (zvýšení, snížení) na penzijní připojištění můžete provést na všech pobočkách České spořitelny a v síti externích poradců, do které patří i Partner České spořitelny a Kooperativa pojišťovna.

Může mi nově začít přispívat zaměstnavatel, i když došlo k transformaci?

Může. Stačí, pokud nám oznámíte, že vám zaměstnavatel začne přispívat (zákon vyžaduje, abyste s tím souhlasili), výše jeho příspěvku se neoznamuje. Oznámit to můžete na všech pobočkách České spořitelny a v síti externích poradců, do které patří i Partner České spořitelny a Kooperativa pojišťovna.

Může můj zaměstnavatel, který mi přispívá, změnit výši příspěvku, i když došlo k transformaci?

Může. Protože vám zaměstnavatel již přispíval, není ani třeba nic oznamovat.

Může mi zaměstnavatel přispívat pouze u některé penzijní společnosti?

Ne, zákon zakazuje zaměstnavateli vás jakkoliv ovlivňovat při výběru penzijní společnosti.

Jak jsou zhodnocovány mé prostředky na penzijním připojištění?

Penzijní společnost, která po transformaci penzijního připojištění od roku 2013 spravuje transformované fondy, je povinna hospodařit s majetkem s odbornou péčí tak, aby byly prostředky účastníků soustavně zhodnocovány, přičemž hospodaří s majetkem sama, nebo prostřednictvím oprávněných investičních společností. Penzijní společnosti jsou limitovány v investování zákonem. ČS penzijní společnost, jejímž cílem je dlouhodobá stabilita a solidnost, se snaží o seriózní obchodování s vysokou odpovědností za svěřené finanční prostředky klientů. Každoročně dochází k rozdělení minimálně 85 % dosaženého zisku na účty klientů. Zhodnocení je připisováno vždy po konání valné hromady na konci května.

Kde si můžu ověřit zůstatek na penzijním připojištění?

Penzijní společnost zasílá jednou za rok všem klientům výpis z účtu, kde je uveden stav účtu penzijního připojištění. Zůstatek je možné zjistit i prostřednictvím aplikace internetového bankovnictví SERVIS 24 nebo na všech pobočkách České spořitelny a v síti externích poradců, do které patří i Partner České spořitelny a Kooperativa pojišťovna.

Jak zjistím výši penze, která by mi byla vyplácena?

Na našich internetových stránkách je k dispozici kalkulačka. Orientační výši penze vám vypočtou na všech pobočkách České spořitelny a v síti externích poradců, do které patří i Partner České spořitelny a Kooperativa pojišťovna.

Jsou prostředky daněny při výplatě?

Při výplatě formou doživotní penze prostředky dani z příjmů nepodléhají. Při výplatě penze na dobu určitou se daní výnosy 15% srážkovou daní. V případě vyplacení formou odbytného nebo jednorázového vyrovnání jsou zdaněny výnosy a příspěvky zaměstnavatele, a to 15% srážkovou daní.

Jak si mohu prostřednictvím penzijního připojištění snížit daně?

Příspěvky, které zaplatíte na své penzijní připojištění, jsou tzv. odečitatelnou položkou od vašeho základu daně z příjmů (z něj se počítá daň). Zákon o dani z příjmů umožňuje, abyste si v souvislosti s penzijním připojištěním ročně snížili základ daně o určitou částku (nejvýše však o 12 000 Kč). Tato částka se spočítá jako součet všech vašich příspěvků, které jste zaplatili v daném zdaňovacím období (nebo si je na dané zdaňovací období předplatili), snížený o 12 000 Kč. Ročně si tak můžete daňový základ snížit až o 12 000 Kč (to když si přispíváte na penzijní připojištění 24 000 Kč za rok), což při 15% sazbě daně z příjmů znamená, že ušetříte 1800 Kč, které byste jinak zaplatili jako daň z příjmů.

Jak postupovat při uplatňování daňových odpočtů?

Nárok na snížení daňového základu můžete uplatnit prostřednictvím svého zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání. Pro uplatnění odpočtu prostřednictvím zaměstnavatele je třeba do 15. února daného roku předložit potvrzení, které Vám bude zasláno penzijní společností, a smlouvu o penzijním připojištění.

Mohu si i nadále vybrat vše najednou?

Ano, možnost jednorázového vyrovnání zůstala zachována.

Jak se změnil způsob financování společností, které spravují prostředky účastníků?

Oddělením majetku účastníků od majetku akcionáře (penzijní společnosti) došlo k tomu, že penzijní společnosti mohou hospodařit pouze s majetkem, který jim určuje zákon. Nemohou například použít prostředky klientů k úhradě vlastního dluhu. Došlo i k omezení poplatků, které si mohou za správu prostředků účastníků a provozování penzijního připojištění účtovat – mají nárok na nejvýše 0,6 %  z průměrné hodnoty bilanční sumy v transformovaném fondu ročně a nejvýše 15 % z jeho zisku. Zbylá část zisku je připisována klientům.

Chci oznámit změnu adresy, telefonu, nebo provést změnu oprávněných osob, jak postupovat?

Změnu oprávněných osob je možné provést na všech pobočkách České spořitelny a v síti externích poradců, do které patří i Partner České spořitelny a Kooperativa pojišťovna.

Můžu své penzijní připojištění převést na někoho jiného?

Bohužel nemůžete.

Jaký státní příspěvek je připisován na mou smlouvu?

Pokud si spoříte mezi 300 Kč až 999 Kč měsíčně, je státní příspěvek 90 Kč + 20 % z částky přesahující 300 Kč. Pokud si spoříte 1000 Kč či více měsíčně, činí státní příspěvek 230 Kč

Co znamená garance nezáporného zhodnocení?

Garance nezáporného zhodnocení znamená, že pokud by penzijní společnost v určitém roce hospodařila se ztrátou, nedotkne se to nijak naspořených prostředků účastníka a pro ně bude výnos nejhůře nulový, nikdy ne záporný. Tato garance ze zákona platí pro transformované fondy.

© Česká spořitelna a.s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Webmaster